Liceum zaoczne

Liceum zaoczne to dla wielu osób szansa na wznowienie i powrót do przerwanej niegdyś z różnych przyczyn nauki, odświeżenie dotychczasowej i zdobycie nowej wiedzy, uzyskanie wykształcenia średniego oraz dodatkowo również wraz z końcem nauki możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Kształcenie i nauka w naszym liceum zaocznym prowadzone są według aktualnie obowiązującej podstawy programowej obejmującej kształcenie ogólne w szkole średniej. Słuchacze uczęszczający do liceum zaocznego realizują zajęcia z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język angielski, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.


Najważniejsze informacje:

 • nauka w liceum zaocznym jest bezpłatna – nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani czesnego
 • naukę w liceum zaocznym mogą rozpocząć osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum (istnieje możliwość kontynuowania nauki jeśli została ona przerwana w drugiej lub trzeciej klasie liceum)
 • nauka trwa trzy lata (tj. 6 semestrów), po jej ukończeniu słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum oraz dodatkowo jeśli wyrazi chęć i złoży w szkole deklarację może przystąpić do egzaminu maturalnego
 • warunkiem ukończenia semestru jest uzyskanie min. 50% obecności na zajęciach, oddanie w terminie wszystkich wymaganych prac kontrolnych oraz zaliczenie egzaminów z poszczególnych przedmiotów
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (tj. w soboty i niedziele)
 • wydajemy zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia oraz legitymacje
 • po ukończeniu liceum zaocznego nasi słuchacze mogą kontynuować naukę w szkole policealnej

Aby rozpocząć naukę w gimnazjum zaocznym wystarczy:

 • wydrukować i dostarczyć wypełnioną deklarację lub wypełnić ją „na miejscu” w sekretariacie szkoły
 • dostarczyć oryginał lub odpis świadectwa (ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum)
 • okazać dowód osobisty w sekretariacie szkoły
 • dostarczyć dwa zdjęcia