Nikt chyba nie ma wątpliwości co do potrzeby ciągłego uczenia się. Rynek pracy tak szybko się zmienia, że ciężko jest za nim nadążyć. Warto już teraz pomyśleć o dodatkowym zawodzie dla siebie, w ten sposób stajemy się również bardziej atrakcyjni dla pracodawcy posiadając umiejętności w dwóch zawodach czy różnych specjalnościach. Można studiować lub pracować i jednocześnie w weekendy uczęszczać do szkoły policealnej, wielu naszych słuchaczy chwali sobie takie rozwiązanie.

Szkoła policealna to oferta edukacyjna skierowana do wszystkich absolwentów szkół średnich, dająca im możliwość dalszego kształcenia oraz przygotowania pod kątem pracy w konkretnym zawodzie. Nauka w zależności od kierunku trwa jeden rok lub dwa lata (tj. 2 lub 4 semestry) i składa się przede wszystkim z zajęć teoretycznych omawiających i przybliżających w przystępny sposób poszczególne zagadnienia. W trakcie nauki słuchacze odbywają również praktyki zawodowe związane z wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia, umożliwiające praktyczne wykorzystanie nabytej już wiedzy.

Nasza szkoła policealna posiada uprawnienia publiczne co przekłada się między innymi na realizację ministerialnych programów nauczania według aktualnie obowiązującej podstawy programowej, możliwość uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia czy legitymacji. W trakcie prowadzonej nauki, każdy z naszych słuchaczy może przystąpić do zewnętrznego egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie i uzyskać tytuł technika wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Główne atuty szkoły policealnej to:
  • Krótki, roczny lub dwuletni okres kształcenia (2 lub 4 semestry),
  • Nauka prowadzona w systemie zaocznym (soboty i niedziele),
  • Bezpłatna nauka – brak opłaty rekrutacyjnej oraz brak czesnego,
  • Atrakcyjne kierunki kształcenia – administracja, informatyka,
  • Możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • Możliwość uzyskania zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia oraz legitymacji.

Aby podjąć naukę w szkole policealnej wystarczy:

  • wybrać jeden z dostępnych kierunków (lista oraz krótki opis każdego z nich znajdują się poniżej),
  • wydrukować i dostarczyć wypełnioną deklarację lub wypełnić ją „na miejscu” w sekretariacie szkoły,
  • dostarczyć oryginał lub odpis świadectwa ukończenia liceum,
  • dostarczyć ksero dowodu osobistego lub po prostu przyjść z dowodem osobistym do sekretariatu,
  • dostarczyć dwa zdjęcia.


Dostępne kierunki

Od września 2012 r. w życie weszła reforma edukacji wprowadzająca duże zmiany w szkołach policealnych – spora część z dotychczasowych kierunków niestety, została wykreślona i przekształcona w formę rozbudowanych kursów. Obecnie w naszej szkole policealnej, według nowej podstawy programowej można rozpocząć naukę na jednym z trzech kierunków:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kierunek przygotowuje słuchaczy do pracy z osobami niepełnosprawnymi, polegającej na wspieraniu podopiecznych w realizacji programu rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej oraz świadczeniu pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności przez osobę niepełnosprawną. Program kształcenia obejmuje poznanie podstaw psychologii i socjologii; anatomii i patologii człowieka; czynności i umiejętności opiekuńczych; terapii zajęciowej i aktywizacji oraz wsparcia osoby niepełnosprawnej. Zajęcia praktyczne realizowane są w domu pomocy społecznej. Słuchacze poznają także język migowy oraz język obcy w pomocy społecznej (angielski).

Opiekun w domu pomocy społecznej

Kierunek, który przybliża słuchaczom pracę domu pomocy społecznej jako instytucji oraz szczegółowe zagadnienia związane z pracą i opieką nad jego pensjonariuszami. Program kształcenia obejmuje poznanie organizacji i funkcjonowania domu pomocy społecznej; poznanie psychospołecznego funkcjonowania człowieka; podstaw opieki oraz zasad dotyczących pracy opiekuńczo – wspierającej. Zajęcia praktyczne realizowane są w domu pomocy społecznej. Słuchacze poznają także język migowy oraz język obcy w pomocy społecznej (angielski).

Technik administracji

Kierunek stworzony głównie dla wszystkich przyszłych i obecnych pracowników sektora administracji oraz urzędników, odpowiedni także dla pracowników biurowych oraz dla osób, które chcą poznać mechanizmy i podstawy prawne działania organów administracji rządowej, samorządowej, specjalnej, a także jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i zakładów usługowych. Program kształcenia obejmuje głównie: elementy prawa (cywilnego, pracy, administracyjnego); działalność gospodarczą; finanse publiczne. W cyklu kształcenia pojawiają się również m.in. zagadnienia z zakresu BHP, dotyczące dokumentacji i pracy biurowej, obsługi interesantów, organizacji i zarządzania. Słuchacze poznają także język obcy ukierunkowany zawodowo (angielski).

Technik informatyk

Nauka na tym kierunku pozwala na poznanie, zrozumienie i sprawne poruszanie się w olbrzymim sektorze, który w dość krótkim czasie uzyskując niezwykłą popularność, stał się jednym z nieodzownych elementów naszego codziennego życia. Program kształcenia skupiony jest wokół trzech głównych zagadnień: sprzętu wraz z systemami i oprogramowaniem użytkowym; sieci komputerowych; stron i towarzyszących im aplikacji internetowych. W cyklu kształcenia pojawiają się również m.in. zagadnienia z zakresu BHP, multimediów i grafiki komputerowej, programowania i baz danych. Słuchacze poznają także język obcy ukierunkowany zawodowo (angielski).