Liceum zaoczne to dla wielu osób szansa na wznowienie i powrót do przerwanej niegdyś z różnych przyczyn nauki, odświeżenie dotychczasowej i zdobycie nowej wiedzy, uzyskanie wykształcenia średniego oraz dodatkowo również wraz z końcem nauki możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Kształcenie i nauka w naszym liceum zaocznym prowadzone są według aktualnie obowiązującej podstawy programowej obejmującej kształcenie ogólne w szkole średniej. Słuchacze uczęszczający do liceum zaocznego realizują zajęcia z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, język angielski, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie.


Najważniejsze informacje:
 • nauka w liceum zaocznym jest bezpłatna – nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej ani czesnego,
 • naukę w liceum zaocznym mogą rozpocząć osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum (istnieje możliwość kontynuowania nauki jeśli została ona przerwana w drugiej lub trzeciej klasie liceum),
 • nauka trwa trzy lata (tj. 6 semestrów), po jej ukończeniu słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia liceum
  oraz dodatkowo jeśli wyrazi chęć i złoży w szkole deklarację może przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • warunkiem ukończenia semestru jest uzyskanie min. 50% obecności na zajęciach, oddanie w terminie
  wszystkich wymaganych prac kontrolnych oraz zaliczenie egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (tj. w soboty i niedziele),
 • wydajemy zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia oraz legitymacje,
 • po ukończeniu liceum zaocznego nasi słuchacze mogą kontynuować naukę w szkole policealnej.

Aby podjąć naukę w liceum zaocznym wystarczy:

  • wydrukować i dostarczyć wypełnioną deklarację lub wypełnić ją „na miejscu” w sekretariacie szkoły,
  • dostarczyć oryginał lub odpis świadectwa (ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum),
  • dostarczyć ksero dowodu osobistego lub po prostu przyjść z dowodem osobistym do sekretariatu,
  • dostarczyć dwa zdjęcia.