Szkoły dla młodzieży – gimnazjum i liceum,
Kolejna atrakcyjna propozycja edukacyjna!

Nauka w naszym gimnazjum i liceum dla młodzieży odbywa się w tradycyjnym systemie zajęć – od poniedziałku do piątku.
W zależności od preferencji czy chociażby oczekiwań i upodobań, przygotowane zostały do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

Podstawowa

Obejmuje swoim zakresem wyłącznie tzw. „kształcenie ogólne” czyli standardowe przedmioty kształcenia jak np. język polski, język obcy, historia, matematyka, fizyka, geografia, biologia itd. To mniejsza ilość zajęć i tylko obowiązkowe przedmioty przewidziane w danej podstawie programowej.

Rozszerzona

Obejmuje swoim zakresem nie tylko tzw. „kształcenie ogólne” czyli standardowe przedmioty kształcenia jak np. język polski, język obcy, historia, matematyka, fizyka, geografia, biologia itd. ale także dodatkowo, wybrane jedno z trzech tematycznych rozszerzeń wzbogacających wiedzę czy zainteresowania.

Kształcenie ogólne

Prowadzimy kształcenie zgodnie z najnowocześniejszymi tendencjami edukacyjnymi. Praca z uczniem rozpoczyna się od zbadania jego stylu uczenia się (preferencji sensorycznych, dominacji półkulowej oraz wielorakich inteligencji). Pozwala to na sporządzenie indywidualnego profilu młodego człowieka, a następnie dobranie do jego potrzeb i zdolności własnej ścieżki rozwoju względem wymagań podstawy programowej i aktualnych standardów egzaminacyjnych.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z założeniami strategii autonomii procesu kształcenia, co w praktyce przekłada się na równy podział odpowiedzialności za pracę i jej efekty między uczniem a nauczycielem. Ten drugi, inaczej niż w obowiązującym od XIX w. modelu edukatora podającego, zostaje organizatorem procesu uczenia się ucznia. W efekcie, uczeń i nauczyciel stają się równorzędnymi partnerami w edukacji.

Praca takimi właśnie technikami, obowiązującymi od wielu lat w szkołach zachodnich i amerykańskich, przynosi natychmiastowe efekty w postaci szybkiego wzrostu poczucia własnej wartości, poziomu kreatywności, decyzyjności i odpowiedzialności ucznia, co przekłada się na wysokie wyniki w nauce.

Wsparcie dla powyższej strategii stanowią stosowane techniki aktywizujące (w tym praca metodą projektów), a także skuteczne wykorzystanie multimediów, w tym chociażby zdobywającego sporą popularność e-learningu będącego odpowiedzią nauki, dostosowaną w pełni do współczesnych, wysoce rozwiniętych czasów. Z pewnością sprzyja też temu praca w niewielkich, nieprzekraczających 15-tu osób, grupach.

W toku zajęć lekcyjnych każdy z uczniów odbiera pakiet dodatkowych treningów, takich jak trening szybkiego czytania i efektywnej nauki, trening myślenia kreatywnego, treningi umiejętności społecznych, komunikacji itd. Pozwala to na wzrost skuteczności pracy ucznia oraz podnosi poziom rozwoju ogólnego. Dodatkowo, młodzież objęta jest wsparciem pedagogiczno-psychologicznym, a także korzysta z konsultacji doradcy zawodowego.

Wyniki w nauce każdego ucznia są stale i na bieżąco monitorowane. Dzięki ewaluacji indywidualna ścieżka rozwoju ucznia oraz stosowane metody pracy są modyfikowane, tak by ten zdobywał wiedzę i umiejętności maksymalnie efektywnie.


Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych każdy uczeń może, oprócz rozwijania zainteresowań, wybrać ofertę rozszerzoną, która pozwoli mu ubiegać się o dodatkowe certyfikaty, takie jak np. certyfikaty językowe i inne certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę oraz umiejętności w poszczególnych dziedzinach, ułatwiające znacznie edukacje w przyszłości, na kolejnych szczeblach rozwoju. Zajęcia dodatkowe przygotowane w formie tematycznych rozszerzeń stanowią idealne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy, zdobywanej podczas kształcenia ogólnego.

Oparte na dialogu i rozmowie, licznych przykładach, prostych grach czy eksperymentach pomogą zgłębić niejedno zagadnienie.